logo
English Svenska
header image flyffy clouds
hours Våra Tider
Tider för lek & bus
teacher Lärare
Lär känna oss
pedagogy Pedagogik
active learning, lek & lär

Grundvärderingar

Våra grundvärderingar bygger på ett antal viktiga punkter:

 • Kunskap:

  Kids Garden har en helhetssyn på barnen och deras olika behov. Vi erbjuder ett rikt innehåll, som väcker barnens lust att lära. En positiv påverkande kunskap, som de kan bära med sig vidare i livet.

 • Hänsyn:

  Kids garden utgår från alla människors lika värde samt vilar på en demokratisk värdegrund. Verksamheten är utformad för att främja barnens välbefinnande och hälsa. Barnen möts med respekt, lyhördhet och kärlek. I verksamheten råder en anda av harmoni, glädje och värme så att alla barn känner sig lika välkomna och kan tillgodogöra sig den omsorg, utveckling och det lärande som erbjuds. På så sätt lär de sig också att ta hänsyn till andra och till sin omgivning.

 • Trygghet:

  Den pedagogiska verksamheten sker i en miljö där barnet känner sig tryggt och omtyckt, med en väl avvägd dagsrytm samt en hälsosam och näringsrik kost.

 • Gemenskap:

  Undervisningen är icke-konfessionell i enlighet med skollagen 1 kap. 7 §. Alla barn, oavsett vårdnadshavarnas ideologiska övertygelser eller konfessionella inriktning, ska känna sig varmt välkomna. Vi strävar efter en väl fungerande relation mellan verksamheten och hemmet.

 • Likabehandling:

  Pedagogerna arbetar systematiskt för att gynna likabehandling samt utreda och snarast åtgärda all eventuell kränkning med barnets bästa som utgångspunkt. Föräldrarna ska alltid informeras. Åtgärderna ska följas upp och utvärderas för att säkerställa att den kränkande behandlingen har upphört och att den inte upprepas. Nolltoleransprincipen mot diskriminering och alla former av kränkande behandling gäller i alla aspekter av verksamheten.

  Huvudmannen ProCrescendo Active Education AB har upprättat en gemensam likabehandlingsplan (enligt diskrimineringslagen) och plan för arbete mot kränkande behandling (enligt skollagen).

Kids Gardens tre grundpelare

 1. Samarbete med föräldrar
 2. Fortbildade och engagerade pedagoger
 3. Pedagogik

Vi tror att samspelet med omgivningen har stor betydelse för hur barnen mår och utvecklas. En väl fungerande kommunikation och samspel barn/vuxna, barn/barn och vuxna/vuxna ökar barnets självkänsla och tillit samt utvecklar deras identitet på ett positivt sätt.

Samverkan med föräldrar/vårdnadshavare till barnen spelar en viktig roll på Kids Garden. Barn lär hela tiden. Samspelet mellan hemmet och förskolan är därför av stor vikt för barnens lärande. En naturlig bro mellan verksamheten och hemmet skapas och föräldrarna får en större möjlighet att påverka verksamheten och dess utformning.

"Det är i samverkan med andra människor och kulturer individen utvecklas"
— Vygotskij (1978)