logo
English Svenska
header image flyffy clouds
hours Våra Tider
Tider för lek & bus
teacher Lärare
Lär känna oss
pedagogy Pedagogik
active learning, lek & lär

Kvalitetsarbete

Rektorn är den som tar ansvar för att leda kvalitetsarbetet (planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamhetens kvalitet). Också personal, barn och föräldrar involveras och är delaktiga i processen. Barnperspektivet ska hela tiden vara i fokus för allt förändringsarbete.

Huvudmannen ProCrescendo Active Education har skriftliga rutiner för att ta emot, utreda och sammanställa klagomål, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudmannen främjar en öppen kultur där klagomål kommer att tas emot som en möjlighet att snabbare åtgärda brister. Information om dessa rutiner lämnas på flera sätt: informationsmapp som varje familj får vid inskolningen och i samband med föräldramöten, så att tydlighet och transparens uppnås. Ambitionsnivån är att klagomål utreds och åtgärdas så fort det finns kännedom om dem.

Verksamhetsplanen innehåller kvalitetsmål att uppnå för 26 olika aspekter av verksamheten.

Kvalitetsmål

En gång per år får föräldrarna medverka i vår kvalitetsundersökning som berör fem områden (utifrån Lpfö): normer och värden (4 frågor), utveckling och lärande (10 frågor), barns inflytande (3 frågor), förskola och hem (3 frågor), personal och verksamhet (5 frågor).

Resultat

Nedan får ni resultatet av första årets enkät där samtliga föräldrar svarade på enkäten.

100% av föräldrarna svarade "det stämmer mycket väl" på frågan om de skulle rekommendera Kid’s Garden. Detta hjälper oss att fortsätta med vårt stora engagemang!

98% av samtliga svar var "stämmer" eller "stämmer mycket väl", av vilka 88% var "stämmer mycket väl". 2% var "vet ej".

Kvalitetsundersökningen ger oss möjlighet att bibehålla kvaliteten på de områden där vi uppnått målen samt bli bättre på de områden(a) där det finns potential för förbättring. Den blir en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.