logo
English Svenska
header image flyffy clouds
hours Våra Tider
Tider för lek & bus
teacher Lärare
Lär känna oss
pedagogy Pedagogik
active learning, lek & lär

Den pedagogiska verksamheten

Grunden för verksamheten är förskolans Läroplan och Skollagen Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas (Förskolans Läroplan 98 rev 2016).

Vår pedagogik har en helhetssyn på barn och deras olika behov:

 • Erbjuder ett rikt innehåll som väcker barns lust att lära och som varar bortom förskolans gränser
 • Främjar barns allsidiga utveckling (här ingår fortbildade pedagoger och tätt samarbete med föräldrar/vårdnadshavare)
 • Är utformad så att barnen i vardagen är och känner sig delaktiga i det som händer. Barn som kan lösa uppgifter själva (äta, klä på sig, mm) ska inte få onödig hjälp. Barn uppmuntras att hjälpa varandra, vilket ger positiva effekter på det enskilda barnet och på gruppen.

Pedagogiken bidrar till livslång lust att lära och ger barnen effektiva verktyg att använda sig av hela livet.

Vi tar hänsyn till barnens inlärningsförmågor och arbetar på ett harmoniskt sätt med intellektet, känslorna och viljan. Den baseras på att föräldrarna i första hand är ansvariga för barnens uppfostran.

Miljön är anpassad efter olika teman, barnens intressen och aktiviteter. Vi arbetar dels med en större grupp i så kallade samlingar, dels med små grupper. På detta sätt kan pedagogerna fokusera på varje enskilt barn.

Pedagogiska mål

Vårt mål är att genom en helhetssyn främja barnets personliga utveckling för ett livslångt lärande med hållbara värden som grund i en trygg och lärorik pedagogisk miljö.

 • Motorisk utveckling

  Barnen får möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Det hjälper barnen att nå insikt och att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. (i enlighet med Lpfö 98/16).

 • Intellektuell utveckling

  För att uppnå ökad kompetens och utveckling av nya kunskaper och insikter ges barnen stimulans och vägledning av pedagogerna. För att bilda en helhet balanseras olika språk- och kunskapsformer genom olika sätt att lära. På så sätt uppmuntras barnens nyfikenhet och initiativtagande. Deras intressen och lusten att lära sig stimuleras. Pedagogiken lägger stor vikt på ett väl fungerande samspel mellan vuxna och barn, barn emellan och ett ömsesidigt lärande (i enlighet med Lpfö 98/16).

 • Främjande av barnets frihetsuppfattning

  Barnen stimuleras till att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. Barnens egna planer bejakas och de ges möjlighet att växla mellan olika aktiviteter såväl inom- som utomhus. Pedagogiken lägger stor vikt vid att barnens kreativitet och fantasi ska kunna ta sig uttryck i lek och lärande (i enlighet med Lpfö 98/16).

 • Känslomässig och social utveckling

  Barnens förmåga att visa hänsyn och empati ska uttryckas i att de hjälper varandra, visar respekt för andra och för miljön (i enlighet med Lpfö 98/16).

Utveckling av rutiner, värden och goda vanor visar barnen kopplingen mellan handling och konsekvens på miljön i vardagen. Rutinerna och förskolemiljön ska vara anpassade till gruppens storlek, barnens ålder och vistelsetid både inom- och utomhus. Pedagogerna planerar hur dagarna på förskolan ska se ut så att aktiviteterna balanseras på ett bra sätt. Vuxna ska tänka på att de är viktiga förebilder och påverkar barnens synsätt på vårt demokratiska samhälle som de sedan kommer att vara en aktiv del av (i enlighet med Lpfö 98/16).

Aspekter i vårt pedagogiska arbete

 • Personcentrering och integritet
 • Tydliga grundvärderingar
 • Integrera den växande personens intellektuella, viljemässiga och kreativa behov
 • Matematik- och språkutveckling
 • Medvetandet om miljön
 • Musikalitet och skapande
 • Motorisk utveckling
 • Flerspråkighet. (svenska-engelska och främjande av barnet modersmål)
 • Kulturell mångfald

På Kids Garden i Täby tar vi till vara på det bästa från olika pedagogiker och filosofier som Reggio Emilia, Maria Montessori, Bornholmsmetoden, Kontextmetoden i additiv språkmiljö, samt Interkulturellt Arbetssätt.

Montessoripedagogik

Maria Montessori ansåg att:

 • Alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker. Barnens intressen varierar med ålder och mognad.
 • Intresseförändringar följer ett givet mönster, detsamma hos alla barn. Hon tar till vara intresseperioderna, som hon kallade ”känsliga” eller ”sensitiva” perioder.
 • Jnlärning, som anpassas efter barns utvecklingsstadium går lättare.
 • Låta dess egna intresse vara motiv nog för att söka kunskap.
 • Barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift.
 • Barn, som vill lära något nytt, upprepar övningen om och om igen

För att kunna möta barns behov av aktivitet och motorik utvecklade Maria Montessori arbetsmaterial för olika mognadsstadier och intresseriktningar.

Bornholmsmodellen

Bornholmsmodellen består av olika språklekar. Syftet är att i lekens form träna och utveckla barnens språkliga medvetenhet. Den är utarbetad av den nu avlidne läsforskaren Ingvar Lundberg och bygger på ett forskningsprojekt han hade på den danska ön Bornholm. På Kids Garden använder vi Bornholmsmodellen i olika teman, språklekar etc.

Kontextmetoden i additiv språkmiljö

Kids Garden i Täby har även anammat Kontextmetoden i en additiv språkmiljö från Youth Kids International (YKI) vilket kortfattat innebär att vi utgår ifrån;

 • Barnets kontext – språkliga sammanhang, sociala situation och miljö
 • Samlärande med personer i barnets närhet
 • Barnets här-och-nu
 • Ett stimulerande språkmaterial
 • Additiv språkmiljö – två språk utvecklas samtidigt

Mer information finns hos www.youthkids.se