logo
English Svenska
header image flyffy clouds
hours Våra Tider
Tider för lek & bus
teacher Lärare
Lär känna oss
pedagogy Pedagogik
active learning, lek & lär

Svensk - engelsk profil

Kids Garden grundar den svensk-engelska profilen på vetenskapliga fakta och erfarenheter som visar att barnet under förskoleåldern är speciellt mottaglig för språk och att flerspråkighet gynnar barnets kognitiva förmåga. Kids Garden utvecklar denna profil.

Den viktiga tiden

Flera undersökningar bekräftar att förskoleåren är den period i livet då det sker en otrolig utveckling av hjärnan och att barnet då är speciellt mottagligt för språk och logiskt tänkande. Förskoleåldern lägger grunden för ytterligare lärande då hjärnan är lätt formbar och utvecklingstempot högt. Högt är också barnets mottaglighet och motivation att lära (Eriksen Hagtvet 2004). Inom hjärnforskningen styrker de betydelsen av språkstimulering just i denna tidiga period i barnets liv. Energigenomströmningen (inlärningsförmågan) genom hjärnan är då störst, vilket indikerar att den har stor inlärningskapacitet. Medvetna satsningar ger därför större utdelning än någon gång senare i livet.

Vikten av flerspråkighet

Flerspråkighet hos barn utvecklar tidigt verbalt tänkande och att det verbala tänkandet gynnas av flerspråkighet. Barn lär sig genom flerspråkighet att det går att uttrycka sig på olika sätt om samma sak vilket gynnar det symboliska och abstrakta tänkandet.

"Barn lär sig genom flerspråkighet att det går att uttrycka sig på olika sätt om samma sak vilket gynnar det symboliska och abstrakta tänkandet."
— Vygoskij, 1999.

Enligt Beijer (2010) är ett språks utveckling inget hinder för ett annat språks utveckling. Det finns en ömsesidig påverkan mellan första- och andraspråksutveckling som leder till en positiv kognitiv utveckling för barnet. Ju fler språk barnet behärskar, desto fler sociala verktyg har barnet tillgång till.

Lindberg (2002) menar att additiv tvåspråkighet d.v.s. att barnet lär sig att växlandet mellan olika språk kan ha en positiv kognitiv påverkan och främjar metaspråklig medvetenhet genom att barnen tidigt lär sig språkets symboliska funktion. De ser fler lösningar på problem och kan utrycka sig på olika sätt för att förklara samma sak.

Hur?

Kids Garden använder sig av allmänna metoder och arbetssätt för språklig medvetenhet, exempelvis Bornholmsmetoden och Montessoripedagogiken för barnets språkutveckling för engelska. Barnen lär sig rim och ramsor, på engelska. På Kids Garden använder vi oss av helord metoden – barnen lär sig att känna igen ordbilden på vanliga ord i närmiljön, att känna igen långa och korta ord etc.

Kontakta oss så kickar vi gärna mer information om så önskas.