logo
English Svenska
header image flyffy clouds
hours Våra Tider
Tider för lek & bus
teacher Lärare
Lär känna oss
pedagogy Pedagogik
active learning, lek & lär

Föräldramedverkan

Världsbanken menar att samhällsfokuserat familjeprogram är ett av de mest effektiva sätten att bygga upp mänskligt kapital, samt förebygga utanförskap, segregation och fattigdom. Det främjar demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

"Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd"
— FN:s artikel om mänskliga rättigheter Artikel 16

Engagemang

Forskning har bevisat att familjens engagemang är en avgörande faktor för hur barnet ska lyckas i sin utveckling och sitt lärande. Anairis Hinojosa and M. Elena Lopez (2015) Putting an Equity Lens on Family Engagement in Oregon, Haward Family Reseach Projekt, Cambrige, USA

  • Familjen är viktig för barnets tillhörighet och identitet.
  • I familjen blir barnet bekräftad, sedd och förstådd.
  • Familjen har potential att påverka och uppmuntra barnets lärande, språkutveckling och kulturella identitet.
  • Barnet med sina förmågor och möjligheter behöver medkonstruktörer, med förmågan att lyssna nyfiket till barnets tankar, idéer och teorier.
  • Det stimulerar barnet genom att, utmana och träna barnet i naturliga meningsfulla sammanhang i barnets vardag och närmiljö.

Familjen har rättigheter, skyldigheter men också potential att påverka och förändra sin och sin familjs livssituation. Vi anser att familjen har en viktig roll i ett samhälles utveckling. När familjen är stark är samhället starkt.

Tyvärr stämmer inte alltid bilden om den starka familjen. Familjen kan i stället bli en otrygg plats. Det kan bero på både yttre och inre omständigheter. Vi tror dock på människans förmåga att förbättra sin livssituation. (www.youthkids.se)

Kommunikation och stöd

I samarbete med familjen vill Kids Garden stödja och stärka föräldrar i deras roll.

Tillsammans med föräldrarna vill vi förmedla värderingar och fungerande rutiner, erbjuda föräldrar redskap för att nå målet för vår verksamhet, genom kurser, seminarier, träffar, samtal, konsultstöd, osv. med konstant och flitig kommunikation.

Föräldrarna erbjuds kurser från våra samarbetspartners, bl.a. från IFFD (International Federation for Family Development) som är ett rådgivande organ till FN:s ekonomiska och sociala råd med syfte att stärka familjen, samhällets viktigaste cell.

Genom våra samarbetspartners kommer följande kurser att erbjudas föräldrarna:

  • Uppfostran i tidig ålder (0-6 år)
  • Stimulans av barnens förmåga att lyssna
  • Utmaningar rörande barnkost och matvanor
  • Konsekvens och tillgivenhet

Vi erbjuder träffar för föräldrar som rör barn, föräldraroll och familjeliv. Även föräldrar som inte har barn på Kids Garden är välkomna. Kontakta förskolechefen för att få veta tid, plats och ämne.